Frissültek az adatkezelési, adatvédelmi szabályok. A webhely Cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatások zavartalan működését, szabja személyre oldalad és elemzi a forgalmat. RÉSZLETEK A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát.

Adatkezelés és adatvédelmi tájékoztató

  1. Adatkezelési irányelv

   Magyarországon, így oldalunkon is 2018. május 25-től az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR (General Data Protection Regilation), továbbiakban GDPR, lépett érvénybe, melyet minden uniós országnak kötelezően alkalmazni kell.

   A tájékoztató során használt alapkifejezések jelentései a következők:

   • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) A teljes jogszabály I T T olvasható.
   • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
   • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
   • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
   • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
   • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
   • Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország.
   • Cookie: a HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Lou Montulli, a Netscape Communications egykori alkalmazottja használta először a süti technikát a webes kommunikációban.
   • Session: a munkamenet (angolul session) a számítógép-hálózatoknál két számítógép közötti kommunikáció olyan formája, mely során az egyik (vagy mindkét) gép átmenetileg adatokat tárol a másikról; ennek segítségével egy állapotmentes protokollon keresztül is lehet állapotokat megőrizve kommunikálni.
  2. Adatkezelés célja

   A Ancsy Média, továbbiakban AM, a látogatóktól nem kér személyes adatot, kizárólag az oldalak működéséhez szükséges minimális adatokat tároljuk az oldal elhagyásáig. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

   Amennyiben Ön személyes adatot ad meg a kapcsolati oldalunkon, azokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a VI. pont második bekezdésben foglalt esetekben, valamint jogi viták rendezése céljából az érintett, meghatalmazott jogi vagy természetes személy(ek)nek.

   A AM-n a megadott és rögzített adatait semmilyen marketing, remarketing célra nem használja fel, nem adja át.

   Oldalainkon a Google Analytics gyüjt statistikai adatokak, kizárólag anonim formában. Ezzel kapcsolatban a Google irányelvei érvényesek. Kattintson ide a választás visszavonásához.

   Google nem kap személyes adatokat, így a megjelenő hírdetések sem a látogatóra lesznek szabva.

  3. Adatok tárolása

   Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra.

   Adatbázisaink tárhelyszolgáltatónk tűzfallal és vírusvédelemmel ellátott dedikált szerverein foglalnak helyet.

   Az oldal nem tárol személyes adatokat, kizárólag a megkeresések alkalmával megadott elérhetőséget az ügyintézés idelyéig, valamint anonim, az oldal működéséhez szökséges beállításokat a látogató igénye szerint.

  4. Adatkezelés ideje

   A látogatók beállításait kizárólag a törvényben maghatározott ideig tároljuk. Ettől eltérő lehet, ha látogató másképp rendelkezik az erre biztosított felületen.

   Természetesen az esetleges vitás kérdése rendezése érdekében a kapcsolat oldalon megadott elérhetőségi adatok tárolási ideje változhat.

  5. Adatkezelés köre

   A látogatók adatait, az alábbi csoportosítás szerint tároljuk.

   1. Kapcsolati adatok

    1. Név
    2. válasz e-mail cím
    3. időbélyeg (elküldés dátuma, ideje)
    4. IP cím, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az AM jogos érdeke

   2. Napló adat

    Az Ön biztonsága érdekében tárolt adatok.

     Napló adatok:
    1. operációs rendszer
    2. böngésző típusa
    3. időbélyeg (látogatás dátuma, ideje)
    4. IP cím, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az AM jogos érdeke

  6. Kapcsolat

   Az AM honlapján elérhető kapcsolat-felvételi nyomtatvány kitöltésével, e-mailben átadott adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, helyreigazítás) kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

   A megadott adatok harmadik fél felé történő továbbítása a következő két esetben lehetséges:

   • ha a megkeresésével érintett adatkezelés során adatfeldolgozót veszünk igénybe. Erről minden adatkezelés során külön tájékoztatást adunk Önnek illetve az adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk.
   • ha előzetes tájékoztatás után Ön kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a megkeresését illetékes harmadik fél felé továbbítsuk (pl. szervizpartnereink), ami azért szükséges, hogy a megkeresést a továbbiakban közvetlenül az illetékes partnerünk tudja rendezni Önnel. Ezáltal felgyorsul és hatékonyabbá is válik az ügyintézés. Illetve bizonyos megkeresések esetében elengedhetetlen a partnerünk részéről történő kapcsolatfelvétel az Ön irányába. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a megkeresés kizárólag anonimizálva kerülhet továbbításra, feltéve ha így is rendezhető a megkeresés. Egyéb esetben a megkeresés lezárása kerül.

   A megadott adatokat a szükségesnél tovább nem tároljuk, kivéve, ha jogos igény van rá vagy a törvény másképp rendelkezik.

  7. Hírlevél

   Az AM nem küld hírlevelet! Kizárólag kapcsolattartás céljából a látogató kifejezett kérésére a kapcsolati formra válaszolva küld e-mail-t.

   A levelek nem tartalmaznak marketing és remarketing üzeneteket.

  8. Harmadik fél weboldala

   Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

  9. Szavazás

   Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az AM szavazó modulja nem gyűjt személyes adatokat. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, kizárólag az IP címet tároljuk, mely a területi megoszlások kimutatásában kerül felhasználásra. Emellett az egyes szavazásoknál szükséges az egyén véleménye, mely IP cím alapján nem kivitelezhető. Ezért az ilyen kérdőívek, szavazások érvényesítésére egy nevet (tetszőleges) és e-mail címet kérünk, mely kizárólag a hitelesítő e-mail kiküldésére szolgál. Ezt a címet nem tároljuk, csak egy visszakódolhatatlan egyedi azonosítót képezünk belőle. így biztosítva, hogy egy e-mai címmel csak egy szavazat adható le. Szavazzon bátran, az Ön kiléte, válaszai teljesen anonim marad.

   A levelek nem tartalmaznak marketing és remarketing üzeneteket.

   Másik lehetőség a Facebook vagy Google segítségével történö egyedi azonosítás (token). Ebben az esetben egy személyes adatokat nem tartalmazó háttérregisztráció segítségével, oldalunkon Facebook fiókját használhatja az egyedi azonosításhoz kötött szavazásokhoz, funkciókhoz.

   Mindkét módszer teljesen biztonságos.

  10. Az Ön jogai

   A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

   1. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

    Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

    • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
    • az érintett személyes adatok kategóriái
    • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
    • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
    • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
    • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
    • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
    • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

    Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

   2. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

   3. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
    • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
    • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
    • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
    • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
    • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

    Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

   4. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

    • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
    • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
    • az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
    • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

   5. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

    • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
    • az adatkezelés automatizált módon történik.

    Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   6. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

    A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.
    A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

  11. Panasz benyújtása

   Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken.

   Ancsy Team
   s u p p o r t a n c s y . c o m

   Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   http://www.naih.hu
   ugyfelszolgalat@naih.hu

  12. Cookie-k használata

   Az AM kizárólag az oldal felhasználói élnény javítása érdekében, valamint a webes vásárlással kapcsolatos technikai információk ideiglenes tárolására "cookie"-kat használ.

   1. Mi az a "cookie"?

    A "cookie" általában egy betûkbõl és számokból álló kis adat fájl, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén, mobil eszközének memóriáján található böngészõ cookie fájl-jába küld. Ez lehetõvé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngészõ közötti kapcsolat létrejön. A cookie fõ célja, hogy lehetõvé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetõvé, melyek a felhasználói élményt a weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

   2. Milyen cookie-kat használ a weboldal?

    A weboldalon kétfajta cookie-t használhat:
    Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelõ mûködéséhez.
    Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészõ cookie file-jában. Ennek idõtartama attól függ, hogy internetes böngészõjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetõvé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövetõ (tracking) cookie-ként is ismertek.

    Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhetõ az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

   3. Harmadik fél cookie-k

    A harmadik fél hirdetõk szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetõk cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetõk által gyûjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyûjtésre kerül.

   4. Az AM saját cookie-n kívül 4 külső cookie-t használ:

    1. Twitter
    2. YouTube
    3. Google
    4. Facebook
    A fenti cookie-k kizárólag anonim statisztikai adatok gyűjtésére és a felhasználó élmény fokozására szolgálnak.

A fenti tájékoztatót tudomásul veszem és hozzájárulok a megadott adataim kezeléséhez.

Ancsy Média
Hatályos: 2018. május 25-től.

Frissítve: 2022. január 1.